SHOW PREVIEW

วิธีการที่ครบวงจรเพื่อป้องกันการผลิต

“เราใช้วิทยาศาสตร์ในการสนับสนุนสุขภาพและผลผลิตของสัตว์” มร. Justin Tan ผู้อำนวยการฝ่าย Regional Technical & Marketing บริษัท Biomin สิงคโปร์ กล่าว

“เรามีโซลูชั่นที่ผลิตจากธรรมชาติซึ่งมีความยั่งยืนและทำผลกำไรให้กับอุตสาหกรรมปศุสัตว์ โดยใช้ผลิตภัณฑ์ของเราสำหรับการบริหารความเสี่ยงจากสารพิษจากเชื้อรา การทำงานของระบบทางเดินอาหารของสัตว์ และโภชนาการสัตว์

ไม่เพียงแต่เอเชียจะเป็นทวีปที่มีประชากรกว่า 60% ของประชากรทั้งหมดของโลกในปัจจุบัน เอเชียยังมีอัตราการเติบโตที่สูงที่สุดอีกด้วย ทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ รวมถึงความหลากหลายทางนิเวศวิทยาและชีววิทยาในเอเชีย ทำให้เอเชียเป็นภูมิภาคที่สมบูรณ์แบบสำหรับการเจริญเติบโตนี้ ทีมงานทางด้านเทคนิคของเราให้การสนับสนุนในเอเชียอย่างต่อเนื่อง ผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ในการพัฒนาโปรแกรมที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการลดใช้ยาปฏิชีวนะที่เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ยังคงรักษาผลผลิตและผลกำไรเอาไว้

 ในภูมิภาคเอเชีย เราตระหนักดีว่าการพัฒนาในอุตสาหกรรมปศุสัตว์แตกต่างจากภูมิภาคอื่นๆ เป็นอย่างมาก แม้แต่ในเอเชียเองยังมีความแตกต่างระหว่างภูมิภาคย่อยและประเทศต่างๆ อย่างมาก รวมถึงความแตกต่างในประเทศเดียวกัน

ความแตกต่างนี้เกิดขึ้นทั้งในระดับผู้ผลิตครบวงจรชั้นนำที่ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ อันทันสมัยในการผลิต ไปจนถึงระดับเกษตรกรรายย่อย ปัจจุบัน ผู้บริโภคและรัฐบาลทั่วโลกเริ่มตระหนักถึงอันตรายของยาปฏิชีวนะและต้องการให้มีการใช้ลดลงหรือจำกัดการใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ เพื่อลดความเสี่ยงที่เชื้อแบคทีเรียจะดื้อยา

ตลอด 35 ปีที่เราได้มอบทางเลือกใหม่ทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะในอุตสาหกรรมปศุสัตว์ทั่วโลก เราได้รับประสบการณ์และลงทุนจำนวนมากในวิทยาศาสตร์ การวิจัย และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญของเราในด้านนี้อย่างไม่หยุดยั้ง

Biomin ให้การสนับสนุนทั้งงาน VICTAM และ VIV เป็นอย่างมากในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา เราเข้าร่วมงานทั้งสองงานในทุกครั้ง ไม่ใช่เพียงเพื่อแสดงความก้าวหน้าล่าสุดของเรา แต่เพราะพันธมิตรและลูกค้าของเราคาดหวังว่าจะพบเราที่งาน เมื่องาน VICTAM และ VIV ได้มาจัดร่วมกัน เราจึงคาดหวังว่าจะได้เห็นการทำงานร่วมกันของสองผู้จัดงานที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียในงานที่เป็นการประสานพลังระหว่างงานแสดงเทคโนโลยีอาหารสัตว์ & เมล็ดพืช และงานด้านสุขภาพ & โภชนาการสัตว์

ภายในงานซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ เราจะแสดงให้เห็นว่าการดื้อยาของเชื้อโรคนั้นสามารถแก้ไขได้ ด้วยวิธีการที่ออกแบบมาอย่างถูกต้องและนำไปใช้อย่างเหมาะสมซึ่งรวมถึง การปรับปรุงด้านพันธุกรรม การบริหารจัดการ ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ การดูแลสุขภาพสัตว์โดยสัตวแพทย์ และโปรแกรมการฉีดวัคซีน รวมถึงการให้อาหารที่มีความแม่นยำ โภชนาการเสริม และการป้องกันเพิ่มเติมจากการใช้อาหารเสริมสุขภาพสัตว์ที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ผลิตจากธรรมชาติ และมีความยั่งยืน”

Comprehensive approach to safeguarding productivity

“We harness the power of science to support animal health and performance”, says Regional Technical & Marketing Director Justin Tan of Biomin in Singapore. 

“We deliver natural, sustainable and profitable solutions to the livestock industry through our products for mycotoxin risk management, gut performance and animal nutrition.”

Not only does Asia play host to 60% of the world’s current population, it also has the highest growth rate today. Given its wealth of resources and ecological and biological diversity, it is in the perfect position to support this growth. With our technical support team in Asia, we provide continuous education through the sharing of knowledge and experience, and to develop custom-made programs to meet the growing need for antibiotic reduction, while maintaining productivity and profitability. 

In Asia, we recognize that the developments of the livestock industry are vastly different from other continents. Even within the region there are great differences, not only between various subregions and countries, but even within a country itself.

This ranges from highly sophisticated, fully integrated producers with modern, high-tech facilities/equipment, to backyard farmers situated just next door. Here, there is an ever-increasing global awareness and demand from consumers and governments alike, to reduce or restrict the use of antibiotics used in animal feeding, primarily to combat the threat of antimicrobial resistance by bacteria.

Throughout 35 years of offering alternative solutions to the use of antibiotics in livestock feed worldwide, we have gained experience and invested substantially into science, research and technology to continually develop expertise in this area.

Biomin has been a strong supporter of both VICTAM and VIV for many decades now. We have always participated in both events, not only to showcase our latest breakthroughs, but also because our partners and customers expect us to be there. Now that VICTAM and VIV are joining forces, we expect to experience the synergy of the two largest show organizers in Asia, as Animal Feed Technology and Grain Processing, come together with Animal Health and Nutrition in one show.

During the Bangkok event, we want to show that antimicrobial resistance is reversible. That is possible through correctly customized and positioned strategies that not only consist of improved genetics, management, biosecurity, veterinary healthcare and vaccination programs, but also the incorporation of precision feeding, optimized nutrition and an additional line of defense from the use of functional feed additives that are effective, safe, natural and sustainable.”

保障生产力的综合方法

Biomin在新加坡的区域技术和市场总监Justin Tan说:“我们利用科学的力量支持动物健康和生产性能。”

“我们通过用于霉菌风险管理、肠道性能以及动物营养的产品,为畜牧业提供自然、可持续和可盈利的解决方案”

亚洲的人口占当今世界人口的60%,而且还拥有最高的人口增长率。其丰富的资源以及生态和生物多样性,得以支持这一增长。借助我们在亚洲的技术支持团队,我们通过共享知识和经验提供持续的教育,并且定制计划,从而在不断减少抗生素使用的情况下,保证生产力和盈利能力。

 我们发现,亚洲的畜牧业发展与其它地区大不相同,而且在亚洲的不同国家和地区,甚至在同一个国家当中,都存在着巨大的差异。

亚洲有拥有高科技设备的集约化生产商,也有在田间后院的散养农民。在这里,消费者和政府的国际化意识以及需求都在不断地增长,以减少或限制动物饲料中抗生素的使用,以抵抗抗生素耐药性所带来的威胁。

 

在为全球畜牧饲料中的抗生素提供替代方案的35年中,我们不断地积累经验,投资技术和研究,以不断地学习和消化该领域的专业知识。 

数十年来,Biomin一直是VICTAM和VIV的坚定支持者,我们一直参加这2个展会,不仅仅是为了展示我们最新的进展和突破,还因为我们的合作伙伴和客户都希望在展会上看见我们的身影。现在,VICTAM和VIV强强联手,我们期待亚洲两大展会组织者的合作能够在动物饲料技术、谷物加工以及动物健康与营养等方面上的作用。

在曼谷的展会期间,我们想证明抗菌素耐药性是可逆的,这可以通过正确地定制和定位来实现,这一策略需要先进的遗传学、管理、生物安全、兽医保健以及疫苗接种计划实现。而且还包括精确喂养,优化营养,以及额外的防御措施——使用功能性饲料添加剂,该措施有效、安全、自然并且可持续。